آزمون پایانی نیمسال اول سال تحصیلی از ۲۸ دی ماه شروع می شود

آزمون پایانی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی موسسه  آموزش عالی علوم شناختی به صورت حضوری از روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه آغاز می شود. تکمیل ارزشیابی کلاس های درس برای دریافت کارت شرکت در جلسات آزمون الزامی است.

برنامه کامل آزمون پایانی نیمسال با مراجعه به ۱-سامانه آموزشی ۲-امور آموزشی ۳-فرم تثبیت انتخاب واحد قابل مشاهده است.

ارزشیابی و دریافت کارت شرکت در آزمون و ارائه آن قبل از ورود به جلسات توسط دانشجویان الزامی است و از ورود دانشجویان بدون کارت شرکت در ازمون به جلسه امتحان جلوگیری می شود.

دانشجویان می توانند برگه شرکت در آزمون را از روز سه شنبه ۲۰ دی ماه تا پایان روز سه شنبه ۲۷ دی ماه از سامانه دریافت نمایند.

برای دریافت کارت شرکت در  آزمون می بایست به ۱- سامانه آموزشی ۲ – امور آموزشی  ۳ – کارت امتحان مراجعه شود.

دانشجویان قبل از دسترسی به مرحله دریافت کارت ورود به جلسات امتحان می بایست برگه های ارزشیابی دروس را به شرحی که ارائه شده است تکمیل کنند در صورت تکمیل نشدن ارزشیابی استادان امکان دریافت برگه شرکت در ازمون (کارت امتحان) فراهم نمی شود.

مدیریت موسسه اطمینان می دهد کلیه نظرات مندرج دانشجویان در برگه های ارزشیابی کاملا خصوصی نگهداری و بررسی می شود. نام یا مشخصات دانشجوی تکمیل کننده برگه به هیچ وجه ثبت یا ذخیره نمی شود و قابل شناسائی نخواهد بود. دقت هر چه بیشتر در تکمیل برگه های ارزشیابی به بهبود برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی موسسه کمک خواهد کرد.