دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان — کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی:
محمدرضا جباری
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
محمدرضا جباری
نام و نام خانوادگی:
شروین هاشمی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
شروین هاشمی
نام و نام خانوادگی:
امیرحسین نوری فرد
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرحسین نوری فرد
نام و نام خانوادگی:
آتوسا محمدی پورگیشانی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
آتوسا محمدی پورگیشانی
نام و نام خانوادگی:
ملیکا محسنی راد
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
ملیکا محسنی راد
نام و نام خانوادگی:
زهرا کرمی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا کرمی
نام و نام خانوادگی:
فاطمه قربانی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه قربانی
نام و نام خانوادگی:
ساسان فرنودی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
ساسان فرنودی
نام و نام خانوادگی:
حنانه عابدینی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
حنانه عابدینی
نام و نام خانوادگی:
علی صناعی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
علی صناعی
نام و نام خانوادگی:
نشاط سپهوند
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نشاط سپهوند
نام و نام خانوادگی:
سارا حقیقت زاده
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سارا حقیقت زاده
نام و نام خانوادگی:
بهناز حسین پورسدهی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
بهناز حسین پورسدهی
نام و نام خانوادگی:
هاله بشردوست
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
هاله بشردوست
نام و نام خانوادگی:
علی باقری کلی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
علی باقری کلی
نام و نام خانوادگی:
عرفان اسلامیه
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
عرفان اسلامیه
نام و نام خانوادگی:
امیرعلی ارشادی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی وخلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرعلی ارشادی
نام و نام خانوادگی:
مهدیه فرجی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - رسانه
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مهدیه فرجی

دانشجویان — دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی:
کاظم صاحبی شاهم ابادی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
کاظم صاحبی شاهم ابادی
نام و نام خانوادگی:
مانی میرسعیدی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مانی میرسعیدی
نام و نام خانوادگی:
هاتف فولادی نسب
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
هاتف فولادی نسب
نام و نام خانوادگی:
فاطمه شکیبافرد
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه شکیبافرد
نام و نام خانوادگی:
زهرا حمیدین
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا حمیدین
نام و نام خانوادگی:
امیرحسین استوار
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرحسین استوار
نام و نام خانوادگی:
سیده زهره غفاری
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی -زبان شناسی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سیده زهره غفاری
نام و نام خانوادگی:
رضا برزگر
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
رضا برزگر
نام و نام خانوادگی:
فروغ سادات مطلب زاده لداری
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - مدل سازی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فروغ سادات مطلب زاده لداری
نام و نام خانوادگی:
فرزانه سادات مطلب زاده لداری
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - مدل سازی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فرزانه سادات مطلب زاده لداری
نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا حاجی اسمعیلی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - مدل سازی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
حمیدرضا حاجی اسمعیلی
نام و نام خانوادگی:
الهام یعقوبی اصل
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغزوشناخت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
الهام یعقوبی اصل
نام و نام خانوادگی:
مهدی نظری
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغزوشناخت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مهدی نظری
نام و نام خانوادگی:
فرناز شیروانی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغزوشناخت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فرناز شیروانی
نام و نام خانوادگی:
بتول السادات دهقانی فیروزابادی
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغزوشناخت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
بتول السادات دهقانی فیروزابادی
نام و نام خانوادگی:
لیلا بخشعلی زاده
سال ورود:
۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - مغزوشناخت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
لیلا بخشعلی زاده
نام و نام خانوادگی:
امیرحسین فانی صابری
سال ورود:
۱۴۰۱
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرحسین فانی صابری
نام و نام خانوادگی:
امیرمحمد تیمورزاده نجار
سال ورود:
۱۴۰۱
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روان‌شناسی گرایش شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرمحمد تیمورزاده نجار

دانش آموختگان — کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی:
شقایق تقی زاده خورشیدی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
امیر اهرابی جاوید
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه رحمانی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه حسن پور
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه نظری کتولی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
ندا هادی زاده
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
ندا هادی زاده
نام و نام خانوادگی:
فاطمه توکلی واسکس
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه توکلی واسکس
نام و نام خانوادگی:
زهرا عالمی
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
زهرا عالمی
نام و نام خانوادگی:
سکینه کرمی
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
سکینه کرمی
نام و نام خانوادگی:
هلیا علایی
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
هلیا علایی
نام و نام خانوادگی:
نیلوفر تابنده ساروی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
نیلوفر تابنده ساروی
نام و نام خانوادگی:
سحر بهرامی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
زهرا سادات قریشی
عنوان پایان‌نامه:
سحر بهرامی
نام و نام خانوادگی:
شیدا اسمعیلی زندی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه فاخر
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه فاخر
نام و نام خانوادگی:
نگار احمدی مرزدشتی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
مرتضی مجاور ترک آباد
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
مرتضی مجاور ترک آباد
نام و نام خانوادگی:
پرویز عبادی شکرالهی
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر اکبرفهیمی
عنوان پایان‌نامه:
پرویز عبادی شکرالهی
نام و نام خانوادگی:
محمدامین عبدالهی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
محمدامین عبدالهی

دانش آموختگان — دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی:
هادی قهار
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
حسین شیخ رضایی
عنوان پایان‌نامه:
تحلیل و بررسی رویکرد یگانه انگاری راسلی به مسئله ذهن - بدن
هادی قهار
نام و نام خانوادگی:
یاسر دلفانی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
احمدرضا همتی مقدم- رضا مثمر
عنوان پایان‌نامه:
بررسی استدلال تصور پذیری زامبی علیه دیدگاه فیزیکالیزم درباره اگاهی پدیداری
یاسر دلفانی
نام و نام خانوادگی:
رضا درگاهی فر
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
داود حسینی
عنوان پایان‌نامه:
مطالعه مقایسه ای مسئله ی ذهن-بدن از منظر حایل مورفیزم معاصر و علم النفس صدرایی
رضا درگاهی فر
نام و نام خانوادگی:
احمد لهراسبی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
بررسی نظریه حیوان انگاری درباره هویت و این همانی در طول زمان
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
احمدرضا همتی مقدم
عنوان پایان‌نامه:
احمد لهراسبی
نام و نام خانوادگی:
مهدی هما زاده ابیانه
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر مروارید - دکتر اندی ایگان
عنوان پایان‌نامه:
بررسی انتقادی تئوریهای بازنمودگرایی مرتبه اول در باب آگاهی پدیداری
مهدی هما زاده ابیانه
نام و نام خانوادگی:
محمد سادات منصوری
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر امیر صائمی
عنوان پایان‌نامه:
گامی به سوی تجرد نفس
محمد سادات منصوری
نام و نام خانوادگی:
علی رضا مازاریان
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر هاشم مروارید و پروفسور تیلر برج
عنوان پایان‌نامه:
بررسی تقابل برونگرایی برجی، مادی‌گرایی درمان ذهن
علی رضا مازاریان
نام و نام خانوادگی:
عباس مهدوی
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر مهدی ذاکری
عنوان پایان‌نامه:
برونگرایی محتوا و مشکل علیت ذهنی ، بررسی آرای جری فودور
عباس مهدوی
نام و نام خانوادگی:
مهدی امیریان
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر امیر احسان کرباسی زاده
عنوان پایان‌نامه:
نسبت نفس و بدن با تاکید بر مسئله وحدت از منظر صورتگرایان تحلیلی و صدرالمتالهین
مهدی امیریان
نام و نام خانوادگی:
عبداواحد نرماشیری
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی - رضا خسرو آبادی
عنوان پایان‌نامه:
نقش کنترل شناختی در باورهای فرا طبیعی مطالعه یی مبتنی بر شواهد رفتاری ، الکتروانسفالوگرافی و تحریک مغزی
نام و نام خانوادگی:
میثم ربیعی پور
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی
عنوان پایان‌نامه:
استراتزی های تصمیم گیری در مردان میانسال با طبقه های اجتماعی - اقتصادی پایین و بالا
نام و نام خانوادگی:
شراره فرهی منش
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علیرضا مرادی
عنوان پایان‌نامه:
تدوین و انطباق سازی برنامه آموزش حافظه ی رقابتی و بررسی اثر بخشی آن در اصلاح سوگیری های شناختی اختلال اضطراب پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان تازه تشخیص داده شده
شراره فرهی منش
نام و نام خانوادگی:
طلیعه شیخ فندرسکی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علیرضا مرادی _ محمد عفت پناه
عنوان پایان‌نامه:
اثر بخشی برنامه آموزش حافظه کاری و اثر نحوه ارائه (دیداری و شنیداری) ، در عملکرد کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه
طلیعه شیخ فندرسکی
نام و نام خانوادگی:
ثمینه السادات پورتاک دوست
سال ورود:
۱۳۹۲-۹۳
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر حاتمی – دکتر مرادی
عنوان پایان‌نامه:
طراحی و بررسی اثر بخشی برنامه ارتقای کارکردهای اجرایی برای کودکان ۵ سال
ثمینه السادات پورتاک دوست
نام و نام خانوادگی:
حمید شفیعی عربی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی
عنوان پایان‌نامه:
بررسی خطاهای شناختی و عوامل تشدید کننده آنها در تشخیص پزشکی
حمید شفیعی عربی
نام و نام خانوادگی:
شعله وطن پرستی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علی یونسی – دکتر شهران اویس قرن
عنوان پایان‌نامه:
بررسی اثر بخشی توانبخشی شناختی با منشور به همراه تحریک مغناطیسی مغز بر بهبود توانایی ادراک فضایی توجه و غفلت در بیماران و آسیب نیمه راست بر اثر سکته مغزی
شعله وطن پرستی
نام و نام خانوادگی:
ویدا سادات میر ابوالفتحی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر مرادی – دکتر نازنین درخشان
عنوان پایان‌نامه:
مطالعه ی عصب روانشناختی (ERP )PTSDو اثر بخشی مداخله ی بازتوانی شناختی حافظه کاری بر عملکرد شناختی مبتلایان به این اختلال
ویدا سادات میر ابوالفتحی
نام و نام خانوادگی:
زهرا مهر پور
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر مرادی – دکتر دباغ
عنوان پایان‌نامه:
نقش مداخلات کلامی استعاری بر مشکلات کودکان دچار اختلال نقص توجه /بیش فعالی