دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان — کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی:
امیرمسعود باقری
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی -روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
امیرمسعود باقری
نام و نام خانوادگی:
معصومه لباسچی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - ذهن مغز و تربیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
معصومه لباسچی
نام و نام خانوادگی:
زهرا قاضی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا قاضی
نام و نام خانوادگی:
مهری تقی زاده انور
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مهری تقی زاده انور
نام و نام خانوادگی:
مسعود اربابی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مسعود اربابی
نام و نام خانوادگی:
ریحانه مهدوی مهر
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
ریحانه مهدوی مهر
نام و نام خانوادگی:
سارا کمیجانی بزچلویی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سارا کمیجانی بزچلویی
نام و نام خانوادگی:
زینب کارشناس
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زینب کارشناس
نام و نام خانوادگی:
بهاره فولادلو
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
بهاره فولادلو
نام و نام خانوادگی:
مصطفی عسگری نژاد
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مصطفی عسگری نژاد
نام و نام خانوادگی:
فاطمه صادقی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه صادقی
نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا صادق نژادتبریزی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
حمیدرضا صادق نژادتبریزی
نام و نام خانوادگی:
زهرا شفائی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا شفائی
نام و نام خانوادگی:
سودابه سلطان زاده
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سودابه سلطان زاده
نام و نام خانوادگی:
علی داس مه
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
علی داس مه
نام و نام خانوادگی:
هلیا امینی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
هلیا امینی
نام و نام خانوادگی:
زهرا امیری
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا امیری
نام و نام خانوادگی:
زینب نادری
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زینب نادری

دانشجویان — دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی:
فاطمه سرآبادانی تفرشی
سال ورود:
۱۳۹۸-۹۹
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - مدلسازی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه سرآبادانی تفرشی
نام و نام خانوادگی:
محبوبه گروهی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - زبان شناسی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
محبوبه گروهی
نام و نام خانوادگی:
بهاره میرزاپورقزوینی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
بهاره میرزاپورقزوینی
نام و نام خانوادگی:
شایان مرشدی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
شایان مرشدی
نام و نام خانوادگی:
آزاده درخشان
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
دکتر مهدی پورمحمد
عنوان پایان‌نامه:
تاثیر دو زبانگی بر توانایی انتخاب منظر فضایی و خود تنظیمی در بزرکسالان
آزاده درخشان
نام و نام خانوادگی:
میلاد شهابی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
میلاد شهابی
نام و نام خانوادگی:
مهدیس احمدی نژاد
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مهدیس احمدی نژاد
نام و نام خانوادگی:
زهره صادقی نوقابی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - شناخت اجتماعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهره صادقی نوقابی
نام و نام خانوادگی:
الهام مه آبادی پور
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
الهام مه آبادی پور
نام و نام خانوادگی:
زهرا عباسی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
زهرا عباسی
نام و نام خانوادگی:
سیدامیرحسین حسنی طباطبائی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سیدامیرحسین حسنی طباطبائی
نام و نام خانوادگی:
مریم بیدسوخته نظام آبادی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
مریم بیدسوخته نظام آبادی
نام و نام خانوادگی:
حامد اسدالهی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
حامد اسدالهی
نام و نام خانوادگی:
نوشین کیان چهر
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نوشین کیان چهر
نام و نام خانوادگی:
سیده فاطمه عدالتیان حسینی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - روان شناسی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
سیده فاطمه عدالتیان حسینی
نام و نام خانوادگی:
محسن غلامی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
محسن غلامی
نام و نام خانوادگی:
علی یار عطایی لنگرودی
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم اعصاب شناختی - رایانش وهوش مصنوعی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
علی یار عطایی لنگرودی
نام و نام خانوادگی:
الهام توکلیان
سال ورود:
۱۳۹۹-۱۴۰۰
وضعیت تحصیلی:
آموزشی
دوره:
علوم شناختی - مدل سازی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
الهام توکلیان

دانش آموختگان — کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی:
شقایق تقی زاده خورشیدی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
امیر اهرابی جاوید
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه رحمانی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه حسن پور
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه نظری کتولی
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
ندا هادی زاده
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
ندا هادی زاده
نام و نام خانوادگی:
فاطمه توکلی واسکس
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه توکلی واسکس
نام و نام خانوادگی:
زهرا عالمی
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
زهرا عالمی
نام و نام خانوادگی:
سکینه کرمی
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
سکینه کرمی
نام و نام خانوادگی:
هلیا علایی
سال ورود:
۱۳۹۷-۹۸
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
هلیا علایی
نام و نام خانوادگی:
نیلوفر تابنده ساروی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
نیلوفر تابنده ساروی
نام و نام خانوادگی:
سحر بهرامی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
زهرا سادات قریشی
عنوان پایان‌نامه:
سحر بهرامی
نام و نام خانوادگی:
شیدا اسمعیلی زندی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
فاطمه فاخر
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
فاطمه فاخر
نام و نام خانوادگی:
نگار احمدی مرزدشتی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
عنوان پایان‌نامه:
نام و نام خانوادگی:
مرتضی مجاور ترک آباد
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
مرتضی مجاور ترک آباد
نام و نام خانوادگی:
پرویز عبادی شکرالهی
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر اکبرفهیمی
عنوان پایان‌نامه:
پرویز عبادی شکرالهی
نام و نام خانوادگی:
محمدامین عبدالهی
سال ورود:
۱۳۹۶-۹۷
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - توانبخشی شناختی
استاد راهنما:
دکتر ابهریان
عنوان پایان‌نامه:
محمدامین عبدالهی

دانش آموختگان — دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی:
هادی قهار
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
حسین شیخ رضایی
عنوان پایان‌نامه:
تحلیل و بررسی رویکرد یگانه انگاری راسلی به مسئله ذهن - بدن
هادی قهار
نام و نام خانوادگی:
یاسر دلفانی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
احمدرضا همتی مقدم- رضا مثمر
عنوان پایان‌نامه:
بررسی استدلال تصور پذیری زامبی علیه دیدگاه فیزیکالیزم درباره اگاهی پدیداری
یاسر دلفانی
نام و نام خانوادگی:
رضا درگاهی فر
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
داود حسینی
عنوان پایان‌نامه:
مطالعه مقایسه ای مسئله ی ذهن-بدن از منظر حایل مورفیزم معاصر و علم النفس صدرایی
رضا درگاهی فر
نام و نام خانوادگی:
احمد لهراسبی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
بررسی نظریه حیوان انگاری درباره هویت و این همانی در طول زمان
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
احمدرضا همتی مقدم
عنوان پایان‌نامه:
احمد لهراسبی
نام و نام خانوادگی:
مهدی هما زاده ابیانه
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر مروارید - دکتر اندی ایگان
عنوان پایان‌نامه:
بررسی انتقادی تئوریهای بازنمودگرایی مرتبه اول در باب آگاهی پدیداری
مهدی هما زاده ابیانه
نام و نام خانوادگی:
محمد سادات منصوری
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر امیر صائمی
عنوان پایان‌نامه:
گامی به سوی تجرد نفس
محمد سادات منصوری
نام و نام خانوادگی:
علی رضا مازاریان
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر هاشم مروارید و پروفسور تیلر برج
عنوان پایان‌نامه:
بررسی تقابل برونگرایی برجی، مادی‌گرایی درمان ذهن
علی رضا مازاریان
نام و نام خانوادگی:
عباس مهدوی
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر مهدی ذاکری
عنوان پایان‌نامه:
برونگرایی محتوا و مشکل علیت ذهنی ، بررسی آرای جری فودور
عباس مهدوی
نام و نام خانوادگی:
مهدی امیریان
سال ورود:
۱۳۹۱-۹۲
وضعیت تحصیلی:
دوره:
فلسفه ذهن
استاد راهنما:
دکتر امیر احسان کرباسی زاده
عنوان پایان‌نامه:
نسبت نفس و بدن با تاکید بر مسئله وحدت از منظر صورتگرایان تحلیلی و صدرالمتالهین
مهدی امیریان
نام و نام خانوادگی:
عبداواحد نرماشیری
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی - رضا خسرو آبادی
عنوان پایان‌نامه:
نقش کنترل شناختی در باورهای فرا طبیعی مطالعه یی مبتنی بر شواهد رفتاری ، الکتروانسفالوگرافی و تحریک مغزی
نام و نام خانوادگی:
میثم ربیعی پور
سال ورود:
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی
عنوان پایان‌نامه:
استراتزی های تصمیم گیری در مردان میانسال با طبقه های اجتماعی - اقتصادی پایین و بالا
نام و نام خانوادگی:
شراره فرهی منش
سال ورود:
۱۳۹۵-۹۶
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علیرضا مرادی
عنوان پایان‌نامه:
تدوین و انطباق سازی برنامه آموزش حافظه ی رقابتی و بررسی اثر بخشی آن در اصلاح سوگیری های شناختی اختلال اضطراب پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان تازه تشخیص داده شده
شراره فرهی منش
نام و نام خانوادگی:
طلیعه شیخ فندرسکی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علیرضا مرادی _ محمد عفت پناه
عنوان پایان‌نامه:
اثر بخشی برنامه آموزش حافظه کاری و اثر نحوه ارائه (دیداری و شنیداری) ، در عملکرد کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه
طلیعه شیخ فندرسکی
نام و نام خانوادگی:
ثمینه السادات پورتاک دوست
سال ورود:
۱۳۹۲-۹۳
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر حاتمی – دکتر مرادی
عنوان پایان‌نامه:
طراحی و بررسی اثر بخشی برنامه ارتقای کارکردهای اجرایی برای کودکان ۵ سال
ثمینه السادات پورتاک دوست
نام و نام خانوادگی:
حمید شفیعی عربی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
جواد حاتمی
عنوان پایان‌نامه:
بررسی خطاهای شناختی و عوامل تشدید کننده آنها در تشخیص پزشکی
حمید شفیعی عربی
نام و نام خانوادگی:
شعله وطن پرستی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر علی یونسی – دکتر شهران اویس قرن
عنوان پایان‌نامه:
بررسی اثر بخشی توانبخشی شناختی با منشور به همراه تحریک مغناطیسی مغز بر بهبود توانایی ادراک فضایی توجه و غفلت در بیماران و آسیب نیمه راست بر اثر سکته مغزی
شعله وطن پرستی
نام و نام خانوادگی:
ویدا سادات میر ابوالفتحی
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر مرادی – دکتر نازنین درخشان
عنوان پایان‌نامه:
مطالعه ی عصب روانشناختی (ERP )PTSDو اثر بخشی مداخله ی بازتوانی شناختی حافظه کاری بر عملکرد شناختی مبتلایان به این اختلال
ویدا سادات میر ابوالفتحی
نام و نام خانوادگی:
زهرا مهر پور
سال ورود:
۱۳۹۳-۹۴
وضعیت تحصیلی:
دوره:
علوم شناختی - روانشناسی شناختی
استاد راهنما:
دکتر مرادی – دکتر دباغ
عنوان پایان‌نامه:
نقش مداخلات کلامی استعاری بر مشکلات کودکان دچار اختلال نقص توجه /بیش فعالی