اخبار و اطلاعیه‌ها


سلسه نسشت های علمی دانشجویان موسسه بمنظور آشنایی دانشجویان با تازه ترین پژوهش ها و یافته ها درحوزه های مختلف علوم شناختی برگزار می شود.

سلسه نسشت های علمی دانشجویان موسسه بمنظور آشنایی دانشجویان با تازه ترین پژوهش ها و یافته ها درحوزه های مختلف علوم شناختی برگزار می شود.

سلسه نسشت های علمی دانشجویان موسسه بمنظور آشنایی  دانشجویان با تازه ترین پژوهش ها و یافته ها در حوزه های مختلف علوم شناختی در چهارشنبه های یک هفته در میان با شرکت دانشجویان علاقمند و تعدادی از استادان برگزار می شود. این نشست ها به خوانش و بررسی تازه ترین مقاله ها و یافته ها در حوزه علوم شناختی می پردازد. اهداف: تسهیل در انتخاب مسیر پژوهشی و شکل گیری ایده پایان نامه و رساله. آشنایی با تازه ترین پژوهش ها و یافته های حوزه علوم شناختی. ارتقا مهارت های ارائه. ایجاد فضای...

مطالعه متن کامل

نشست دفاع از رساله

موضوع: مدلسازی ادراک هیجانات بر پایه سازماندهی ارتباطات عملکردی مغز استادان راهنما:  دکتر رضا خسروآبادی – دکتر...