اخبار و اطلاعیه‌ها


وظایف معلم راهنما در مدرسه

وظایف معلم راهنما در مدرسه

معلم راهنما یا سرپرست مسئول پایه ضمن تدریس یک یا چند درس برای دانش آموزان یک پایه تحصیلی، تمام فعالیت های بخش های مختلف مدرسه در ارتباط با دانش آموزان آن پایه را سامان می‌دهد و رابط اصلی بین دانش آموزان، معلمان و خانواده هاست. جوهر معلم راهنمایی کار دل است و درون مایه‌های یک معلم راهنما، مهمترین سرمایه های او هستند که دانش آموزان را در شعاع خودش گرما می‌دهد و رشد می‌بخشد. وظایف معلم راهنما قالب هایی هستند که به کار وی نظام می‌بخشد ولی این پوسته ها باید حاوی مغزی...

مطالعه متن کامل

تربیت جنسی در مدرسه

واقعیت روانشناختی جنبه جنسی انسان، ضرورت رعایت رویکرد اسلامی به تربیت جنسی، برخی واقعیت های جامعه ایرانی...


امروز ما فردای فرزندان ما

دانش افزایی مستمر معلمان در حین فعالیت تربیتی و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش برای خانواده، موجب...