درباره موسسه آموزش عالی علوم شناختی

موسسه آموزش عالی علوم ‌شناختی نهادی غیر‌دولتی – غیرانتفاعی است که هدف کلی آن گسترش پژوهش و آموزش در حوزه‌های مرتبط با علوم ‌شناختی است.  سنگ ‌بنای این نهاد به شکل یک گروه مطالعاتی در سال ۱۳۷۷ با تاسیس “موسسه مطالعات علوم‌ شناختی” گذارده شد.  در پی گسترش فعالیت های این موسسه، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، پژوهشکده علوم شناختی در سال ۱۳۸۲ جایگزین موسسه مطالعات علوم شناختی گردید و به طور رسمی کار خود را به عنوان یک مرکز پژوهشی- آموزشی آغاز نمود. نهایتاً عنوان پژوهشکده علوم شناختی در سال ۱۳۹۵ با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موسسه آموزش عالی علوم شناختی تغییر یافت، گرچه بر اساس مصوبه هیات امنای موسسه پژوهشکده علوم شناختی نیز برای جلب پژوهشگران علاقمند به علوم شناختی در زیرمجموعه موسسه فعالیت دارد.

دریافت بروشور فارسی (PDF)