اخبار و اطلاعیه‌ها


تربیت جنسی در مدرسه

تربیت جنسی در مدرسه

واقعیت روانشناختی جنبه جنسی انسان، ضرورت رعایت رویکرد اسلامی به تربیت جنسی، برخی واقعیت های جامعه ایرانی و نیازهای آموزشی والدین و مربیان در این زمینه، تلاش هایی مانند این مجموعه را در خور توجه و ملاحظه می نماید. این مجموعه راه حلی است برای طبقه بندی اقدامات مربیان در زمینه تربیت جنسی در مدرسه که ملهم از تجارب مدرسه ای گردآوری و تنظیم شده است. توجه به حوزه ها و ابعاد مختلف تربیت جنسی در کنار پرهیز از جنبه های صرفا نظری و بیان شیوه الگوسازی برای اقدام (در مدرسه و خانه...

مطالعه متن کامل

امروز ما فردای فرزندان ما

دانش افزایی مستمر معلمان در حین فعالیت تربیتی و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش برای خانواده، موجب...