.


بیست و یکمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت
.

بیست و یکمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت

در این شماره فصلنامه با اشاره به یکی از اهداف ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای ارتقای توانایی های شناختی جامعه به نقل از مشاور عالی این ستاد در امور آموزش آمده است: ستاد در برنامه ریزی خود در این زمینه سه گروه سنی کودکان زیر پنج سال ، کودکان و نوجوانان۵ الی ۱۸ سال و نیز افراد در سنین سالمندی را مورد شناسایی و هدف قرار داده است تا مهارت و سرمایه شناختی در سطح جامعه افزایش یابد. درادامه مطالب متنوع فصلنامه بیست و یکم مغز و شناخت گزارشی...

مطالعه متن کامل