.


دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO) در ایران
.

دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO) در ایران

دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO) در ایران برای پیشگیری از اعتیاد و توسعه درمان   هدف از برگزاری این رویداد رایگان، فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان و محققان منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور کسب دانش مبانی تئوری و عملی علوم اعصاب در حوزه اعتیاد و با سه محور اصلی علوم اعصاب سلولی و رفتاری، علوم اعصاب شناختی و علوم اعصاب محاسباتی است. این رویداد برای دانشجویان پزشکی، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری (با شرط سنی حداکثر ۳۵ سال تا اردیبهشت ۱۴۰۲) و با ظرفیت ۲۴ نفر،...

مطالعه متن کامل