آموزه های شناختی برای آموزش در دنیای مجازی

مدارس، در طول پیشینه ی بیش از یک صد سال خود، روش‌ها و فنونی ابداع کرده اند که به آن‌ها امکان می‌دهد تا موقعیت‌هایی برای «یادگیری» کودکان و نوجوانان خلق کنند. این آموزه‌ها، در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف، به شکل‌های متفاوتی بروز پیدا کرده و به مدارس ماهیت متمایزی داده است. اما، در حال حاضر، تجربه مشترک جهانی همه گیری ویروس کرونا شرایط دیگری برای معلمان و دانش آموزان را در سرتاسر جهان به یکدیگر شبیه ساخته است و این حس مشترک می تواند به بازاندیشی درباره مسائل یادگیری، راهبردها و امکان های جدید کمک کند.

اکنون که شرایط آموزش و یادگیری تغییر یافته است، در مجموعه گزارش‌هایی که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منتشر خواهد شد، به مسائل آموزش و یادگیری در شرایط جدید نگاهی دوباره خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد تا از منظر شناختی، روش هایی برای غلبه بر این مسائل ارائه کنیم.

مطالب مرتبط