انتشار شماره تابستان فصلنامه تازه‌های علوم شناختی: دوره ۲۳، شماره ۲

شماره تابستان ۱۴۰۰ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی منتشر شد. جهت مشاهده تارنمای فصنامه می‌توانید به نشانی www.icssjournal.ir مراجعه کنید.

نشانی مشاهده محتوای نسخه تابستان ۱۴۰۰ فصلنامه تازه‌های علوم شناختی

عنوان مقالات این شماره: