اولین سمینار بین المللی زبانشناسی شناختی

اولین سمینار بین‌المللی زبان‌شناسی شناختی

زمان:  چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

ساعت: سخنرانان داخلی: ۹ تا ۱۴ – سخنرانان خارجی: ۱۵ تا ۱۹

ثبت نام رایگان از طریق ارسال پیام به رایانامه coglingseminar@gmail.com

نشانی جلسه غیر حضوری به ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.