بازی‌های کودکان: تکنیک‌های توانمندسازی شناختی کودکان (هدفمند و عملیاتی)

آنچه لذت در دنیای کودک را فراهم می‌سازد، سه عنصر بازی، همبازی و وسایل بازی است. فراهم شدن محیط امن و برخورداری از امکانات مناسب برای بازی و فعالیت کودکان ارزش حیاتی در فرایند رشد کودک دارد. کنش‌های متقابل با والدین و مربیان، بنیان‌های مختلف رشد کودک در حوزه‌های گوناگون را شکل می‌دهد. بازی ابزاری است در اختیار کودکان برای تمرین سازگاری، که از این طریق کودکان هیجانات خود را تنظیم می‌کنند و در یکی از مهمترین فرآیندهای پیچیده و اساسی در زندگی، یعنی سازگاری با محیط، توانمند می‌شوند. کتاب حاضر بر همین اساس و در راستای روبه‌رو شدن کودک با انواع تجربه‌های تازه، به‌ویژه تجاربی که تفاوت بسیار با دانسته‌های او نداشته باشند تهیه شده است تا شرایط را برای شکل‌گیری افکار و روش‌های تازه‌ی سازمان‌دهی تفکر فراهم سازد.

مطالب مرتبط