برنامه ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی که ازتاریخ تصویب پیشنهاده و یا ارائه گزارش قبلی پیشرفت کار رساله آنان حداقل ۶ ماه گذشته است، می بایست در روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه مطابق با جدول رمان بندی پیوست روند پیشرفت پژوهش خود را گزارش دهند.

کلیه جلسات فقط بصورت حضوری و با شرکت دانشجو, مدیر و اعضای گروه آموزشی برگزار می شود.

انجام موارد زیر توسط دانشجو جهت حضور در جلسه ضروی است :

  • تکمیل کلیه مراحل ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛
  • تکمیل گزارش پیشرفت کار رساله و اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت شرکت در جلسه گزارش پیشرفت کار رساله تا تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ از طریق سامانه آموزشی موسسه مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “سامانه آموزشی ـ تحصیلات تکمیلی -گردش گزارش پیشرفت کار” و اخذ نامه مجوز شرکت در جلسه از بخش “متن نامه” جهت ارائه به مدیر گروه آموزشی در روز جلسه.