برنامه سخنرانی علمی دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه

از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی دعوت می‌شود  برای ثبت نام و تعیین وقت ایراد سخنرانی مرتبط با رساله خود عنوان و چکیده سخنرانی را به نشانی رایانامه webinar@icss.ac.ir ارسال نمایند.

هر یک از دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی موسسه می بایست در طول دوره تحصیل خود حداقل یک نوبت سخنرانی‌ در ارتباط مستقیم با موضوع رساله خود در این برنامه انجام دهند. همچنین هر یک از دانشجویان دکترای تخصصی در طول دوره تحصیل باید حداقل در چهار برنامه سخنرانی به عنوان شنونده حضور داشتبه باشند. یکی از شرایط موافقت با تشکیل جلسه دفاع نهایی از رساله دانشجویان دکتری موسسه، ثبت شدن انجام سخنرانی و شرکت در حداقل چهار جلسه سخنرانی است.

برنامه سخنرانی های علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی هر هفته به صورت وبینار در روزهای دوشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار می شود. نشانی وبینار https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub است.