برگزاری دوره مجازی آموزشی آمار کاربردی در علوم شناختی با کاربرد SPSS

دوره آموزشی آمار کاربردی در علوم شناختی با کاربرد SPSS در نیمه اول شهریور ماه با تدریس جناب آقای دکتر میثم صادقی به صورت مجازی برگزاری می‌شود.

زمان برگزاری دوره: دوشنبه ۸ و ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ – از ساعت ۹ الی ۱۷

مهلت ثبت نام: ۶ شهریورماه ۱۴۰۰

شهریه: ۲۵۰ هزار تومان

سرفصل مطالب دوره:

 • آشنایی با محیط برنامه و ورود داده ها
 • ویرایش داده ها و ایجاد متغیرها در آزمون های شناختی
 • آمار توصیفی در SPSS و نحوه گزارش جداول در پژوهش های شناختی
 • خروجی گرفتن به تفکیک زیر گروه ها و کار بر روی بخشی از داده ها و نحوه گزارش آن
 • پیش فرض های آزمون های آماری پارامتریک در SPSS و نحوه گزارش آنها
 • آزمون های تک نمونه ای (ارزیابی نمونه نسبت به متوسط جامعه) در SPSS و نحوه گزارش آنها
 • آزمون های T درون آزمودنی و بین گروهی در آزمایش های شناختی و نحوه ی گزارش آنها
 • تحلیل همبستگی در SPSS و نحوه گزارش آنها
 • تحلیل های واریانس و آزمون های تعقیبی درون آزمودنی و بین گروهی در آزمایش های شناختی  به همراه نحوه ی گزارش
 • تحلیل کوارایانس تک متغیری و نحوه گزارش آن
 • رگرسیون خطی چندگانه در SPSS و نحوه گزارش آن در پژوهش های شناختی
 • پایایی و تحلیل سوالات آزمون های شناختی در SPSS و نحوه گزارش دهی
 • آمار ناپارامتری در SPSS و نحوه گزارش دهی در پژوهش های شناختی
لینک دانلود برگه ثبت نام دوره