تجربه حسی و معرفت شناسی باور

مسئله اصلی این کتاب عبارت است از شرح و توضیح پاره ای از ویژگی‌های  مهم معرفت شناختی باور. باورها عموما از طریق ویژگی‌های معرفتی معینی از سایر حالت‌های شناختی (Cognitive states) متمایز می‌شوند. هنگامی که باورها و آرزوهایی رابه موجود خاصی نسبت میدهیم، در واقع کوشیده ایم رفتار او را معقول سازیم. بنابراین مقبولیت و انسجام بخشی از ذات باور را تشکیل می دهند. هرچند برخی ادعا کرده‌اند که این ویژگی های معرفتی باور، هم به دلیل عدم انسجام درونی و هم توسط برخی دیدگاه های مورد قبول در اندیشه فلسفی معاصر، تهدید می شوند. این کتاب با به دست دادن تحلیلی از برخی ویژگی های متمایز باور می کوشد چنین ادعاهایی را به چالش بکشد.

مطالب مرتبط