تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان

این کتاب اهمیت تعامل اجتماعی را برجسته می‌سازد و ارزش آن را از زاویه تفکر معلم، مورد مطالعه قرار می‌دهد. نگارنده، دانش، تفکر،  فرضیه سازی، موضع گیری و به کارگیری تعامل در موقعیت های مختلف را بررسی می کند و به راه‌هایی اشاره دارد که از طریق آن‌ها معلم، دانش، ادراک و گزاره های خود را در زمان تعامل، شکل می‌دهد. این فرآیند، شناخت را به منزله مقوله ای می داند که در زمینه اجتماعی خاص ساخته می شود. این کتاب بر آن است که تعامل را به قلب مطالعه تفکر معلم وارد کند و این امر بیانگر آن است که گفتگو، فعالیتی عملی و اجتماعی است که به عمل درمی آید و مهم تر اینکه ابزار فعالیت قلمداد می‌گردد. همچنین بر آن است تا مواردی را بیان کندکه مرتبط با ماهیت و نقش ویژگی‌های شناختی در تعامل و تحلیل زمینه یادگیری و رشد معلم است و توصیفی دقیق و کامل از معلمان زبان انگلیسی در زمینه حرفه ای آنان ارائه نماید.

«تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط لی لی نگارش شده و توسطه دکتر آزاده بزرگی ترجمه شده است. انتشارات انگاره در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.