تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان موسسه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی  در دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۴۰۰ و پیش از آن  و همچنین دوره های دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۸ و پیش از آن ، با توجه به پایان رسیدن سنوات مجاز تحصیلی، در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا پایان روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ از طریق سامانه آموزشی موسسه اقدام نمایند. ثبت درخواست مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “۱- “مکاتبات اداری” – ۲- “فرم های درخواست” و ۳- “درخواست مجوز ادامه تحصیل ” امکان پذیر است.

ادامه اشتغال به تحصیل این دانشجویان در موسسه مشروط به ۱- ثبت درخواست تمدید سنوات و ۲- دریافت مجوز ادامه تحصیل از شورای آموزشی – پژوهشی و کمیسیون موارد خاص موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۹ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۷ و پیش از آن می بایست علاوه بر ثبت درخواست در سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت درخواست افزایش سنوات تحصیلی از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان مطابق با راهنماهای پیوست اقدام نمایند.