تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان موسسه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی  در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۴۰۰ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۸ و پیش از آن ، با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی، در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا پایان روز دوشنبه بیست شهریور ۱۴۰۲ از طریق سامانه آموزشی موسسه  مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “۱- “مکاتبات اداری” – ۲- “فرم های درخواست” و ۳- “درخواست مجوز ادامه تحصیل ” اقدام نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این دانشجویان در موسسه مشروط به ۱- ثبت درخواست تمدید سنوات و ۲- دریافت مجوز ادامه تحصیل از شورای آموزشی – پژوهشی و کمیسیون موارد خاص موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۹ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۷ و پیش از آن می بایست علاوه بر ثبت درخواست در سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت درخواست افزایش سنوات تحصیلی از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان مطابق با راهنماهای پیوست اقدام نمایند.