جلسه دفاع از رساله

 عنوان:

مقایسه اثربخشی ذھن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر شناخت

  اجتماعی (نظریه ذهن و همدلی) درکودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی

 

استاد راهنما: دکتر علیرضا مرادی

دانشجو :  ندا رفیعی طاری

 (دانشجوی رشته علوم شناختی – شناخت اجتماعی)

روز : پنجشنبه  ۲۹  تیر  ۱۴۰۲

     ساعت:   ۱۰:۰۰

مکان موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶۲