حمایت مالی از رساله و پایان نامه دارای هدف مشترک

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از گروه های پژوهشی شامل مجموعه ای از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد که رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه علوم شناختی را دنبال کنند تا سقف یک میلیارد ریال حمایت می کند.

پژوهشگران حوزه علوم و فناوری های شناختی می توانند با مراجعه به سامانه ستاد علوم شناختی  و طبق پوشه “راهنمای ثبت طرح پژوهشی دسته ج” ، برگه طرح پیشنهادی را دریافت و پس از تکمیل آن را از طریق کارتابل کاربری خود در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. ثبت طرح های پژوهشی “دسته ج” در تمام طول سال امکان پذیر می باشد.