درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۸

دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی، با توجه به اتمام ۴ نیمسال مدت مجاز تحصیلی و در صورت کسب موافقت قبلی با تمدید نیمسال تحصیلی پنجم,  در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا  ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این تعداد از دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مشروط به دریافت مجوز از شورای آموزشی – پژوهشی موسسه است.

دانشجویان متقاضی می بایست در صورتی که تاکنون نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه سجاد اقدام ننموده اند مطابق راهنمای پیوست ۱ در سامانه سجاد وزارت علوم, تحقیقات و فناوری ثبت نام نمایند.  و سپس طبق راهنمای پیوست ۲ درخواست تمدید سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص را در سامانه سجاد ثبت نمایند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه قبل از ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد، برگه گزارش استاد راهنما خود را پس از تکمیل به رایانامه دفتر آموزش (amoozesh@icss.ac.ir)   ارسال نمایند.

بر اساس مصوبه شورای آموزشی _ پژوهشی موسسه،  درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم آن تعداد از دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تا قبل از پایان نیمسال پنجم از پیشنهاده (پروپوزال) خود در موسسه دفاع کرده باشند. دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ موسسه که تا کنون جهت تصویب پیشنهاده (پروپزال) خود اقدامی نکرده اند می بایست تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰  نسبت به ارائه و به تصویب رسانده پیشنهاده خود اقدام نمایند.

بر اساس  مصوبه شورای اموزشی – پژوهشی مورخ ۲۵ آذر ماه سال ۱۴۰۰ موسسه،  دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه که از نیمسال ششم به بعد از پایان نامه خود دفاع می کنند به ازای هر نیمسال،  نیم نمره از سقف نمره پایان نامه ایشان کسر خواهد شد.

نمره نهایی پایان نامه دانشجوی  دوره های کارشناسی ارشد موسسه در صورت چاپ یک مقاله برگرفته از پایان نامه که به تایید  استاد داور خود رسیده باشد تا یک نمره اضافه خواهد شد.