دریافت کارت شرکت در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

از ثبت نام کنندگان شرکت و نیز سخنرانان، میهمانان و اعضای هیات های رئیسه نشست های تخصصی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی دعوت می شود  برای دریافت کارت ورود و برنامه های همایش  از روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۷ و سی دقیقه به میز دبیرخانه واقع در طبقه همکف سالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنند.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی با مشارکت دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای دانشگاه تربیت مدرس دهمین همایش بین المللی علوم شناختی را از روز چهارشنبه ۲۶ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت در محل آن دانشگاه برگزار خواهد کرد.

همچنین از ارائه دهنگان مقالات پذیرفته شده بصورت شفاهی و یا پوستر درخواست می شود طبق برنامه اعلام شده به مدت حداقل نیمساعت  قبل از شروع برنامه برای نصب پوستر و یا تایید ارائه شفاهی مقاله خود به میز دبیر خانه مراجعه کنند.