دعوت از پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام

ازپذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی(PhD) نیمه متمرکزسال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر دولتی – غیر انتفاعی) در رشته های ۱علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت، ۲ علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی، ۳  علوم شناختی – روانشناسی شناختی، ۴ علوم شناختی – شناخت اجتماعی، ۵  علوم شناختی – زبان شناسی و ۶– علوم شناختی – مدلسازی شناختی دعوت می‌شود برای ثبت نام در موسسه اقدام نمایند.

ثبت نام در سه مرحله: ۱ ثبت نام و بارگذاری برخط روگرفت مدارک، ۲  تحویل اصل مدارک (حضوری) در محل موسسه  برای راستی آزمایی و ۳-پرداخت شهریه ثابت و متغیر و انتخاب واحد (بر خط) مطابق جدول زیر صورت  می گیرد:

 

مرحله

از تاریخ

تا تاریخ

از طریق

ثبت نام و بارگذاری روگرفت مدارک

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۰۵

سامانه پذیرش

تحویل حضوری  اصل مدارک

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۰۶

سه شنبه

۱۴۰۱/۰۶/۰۸

حضور در محل موسسه

 انتخاب واحدهای درسی – پرداخت شهریه

چهارشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۰۹

یکشنبه

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

سامانه آموزشی

 

روگرفت مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است در زمان ثبت نام برخط (بارگذاری مدارک) ارائه نمایند:

۱. مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

  • ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۲. مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی (فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) قید شده باشد).

  • ارائه اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۱-۲ برگه ب – پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ارشد (فوق لیسانس) و یا دکتری حرفه ای خود نمی‌باشند، لازم‌ است روگرفت‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای خود را (براساس محتوای برگه ب)ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

تذکر: از آنجائیکه مقطع تحصیلی برخی از رشته های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای می باشد،این گروه از پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی نمی باشند و با ارائه مدرک کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای معتبر، نیازی به ارائه مدرک کارشناسی ندارند.

  • ارائه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بر اساس محتوای برگه ب به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۲-۲ برگه الف – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D»  نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ دانشجوی سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای، برگه الف را تکمیل نموده و  روگرفت آن را همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

  • ارائه اصل برگه الف به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۳۲ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱، می بایست روگرفت مدرک فارغ التحصیلی خود را در زمان ثبت نام بر خط و اصل آن را برای راستی آزمایی ارائه نمایند.

 

۳برگه تاییدیه تحصیلی: کلیه دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه estelam.msrt.ir  و پس از ثبت اطلاعات مربوطه و اخذ کد رهگیری، نسبت به دریافت برگه تائیدیه تحصیلی و بارگذاری آن در سامانه پذیرش موسسه اقدام نموده و سپس کد رهگیری دریافت شده را در فرایند ثبت نام الکترونیکی موسسه در قسمت (مشخصات مقاطع تحصیلی پایه ـبخش کد رهگیری استعلام مدرک پایه) وارد نمایند

  • ارائه اصل برگه تاییدیه تحصیلی به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۴تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی.

  • ارائه اصل‌ و دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۵  عکس جدید تمام رخ گذرنامه ای

  • ارائه شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 ۱-۵  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

 

۶مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۴دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۱ مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه  می بایست به صـورت برخط و بــا مراجعــه بــه سامانه ســازمان وظیفــه عمــومی بــه نشانی  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir  برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . سامانه دفاتر پلیس +۱۰ نیز همچنان فعال بوده و پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن برگه قبولی در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به این دفاتر مراجعه نمایند ولیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد.

پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه درخواست دانشجو به موسسه ارسال می شود.

دانشجو در این مرحله می بایست از قسمت «چاپ صدور مجوز ثبـت  نـام » نسبت به اخذ پرینت اقدام و در قسمت مدارک نظام وظیفه در زمان ثبت نام برخط در سامانه پذیرش موسسه بارگذاری نماید.

  • ارائه اصل مجوز سازمان نظام وظیفه عمومی به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

۷برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

  • ارائه اصل برگه تکمیل و امضا شده تعهد نامه به موسسه درزمان تحویل حضوری مدارک ضروری است.

 

طبق دستورالعمل سازمان امور دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان ورودی  ۱۴۰۱با مراجعه به پورتال     https://portal.saorg.ir/mentalhealth  ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه (مطابق راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد) و سپس تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان خود (مطابق راهنمای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان) اقدام نمایند.

 یادآوری

۱- مراجعه حضوری شخص دانشجوی پذیرفته شده در مرحله تحویل حضوری مدارک الزامی است. هرگونه دوگانگی و اختلاف داشتن اصل مدارک با روگرفت مدارک بارگذاری شده به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

۲- تکمیل نکردن مراحل برخط ثبت نام، انتخاب نکردن واحد های درسی و پرداخت نکردن شهریه ثابت و متغییر و نیز مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌های تعیین شده به منزله انصراف پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

 

 

پیوست ها: