نشست دفاع از پایان نامه

موضوع:شناخت اثربخشی برنامه های رسانه ای مبتنی بر آموزش شناختی بر نگرش نوجوانان به اعتیاد (مورد مطالعه: برنامه آروین)

استاد راهنما: دکتر پیمان ابهریان

دانشجو: وحید صبوری خانقاه

تاریخ: پنجشنبه ۳ اسفند

محل: موسسه آموزش عالی علوم شناختی اتاق ۴۷-۲