ذهن، زبان و سلطه اجتماعی

بی‌تردید همه ما در زندگی به دلیل وجود پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌های اشتباه دچار سوءتفاهم و شکست در کنش‌های ارتباطیمان شده‌ایم. از آنجا که پیش‌فرض‌ها نقاط کوری در ذهن ما ایجاد می‌کنند و موجب می‌شوند تا بدون تفکر آگاهانه برخی امور را به حکم بدیهی بودن آنها بپذیریم، در بسیاری مواقع تسهیلگر ارتباط ما با دیگری هستند، اما گاهی نیز همچون حجابی مانع ما از دیدن واقعیت‌ها می‌شوند. این کتاب توضیحی است درباره اینکه چگونه زبان نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در خلق و نگهداری پیش‌فرض‌های ما ایفا می‌کند و چگونه پیش‌فرض‌هایی که ما عمدتا آنها را اموری فردی و سلیقه‌ای می‌دانیم در حقیقت برآمده از جامعه و اجتماعی هستند که ما به آن تعلق داریم. همچنین در این کتاب می‌خوانیم که چگونه سلطه پیش‌فرض‌های اجتماعی، که ریشه در سنت و زبان ما دارند، باعث می‌شود هویت برخی گروه‌ها غیرهنجارمند بازنمایی شود و هویت برخی دیگر بدیهی و عادی نشان داده شود، آنچه که موجب سلطه اجتماعی آنها نیز خواهد شد. این کتاب دعوتی است برای شناسایی پیش‌‌فرض‌های اجتماعی‌مان و بازنگری منتقدانه آنها.