راهنمای ایجاد تاب‌آوری در کودکان و نوجوانان

کتاب راهنمای تاب‌آوری در راستای نیازهای روزافزون امروزه کودکان و والدین نگاشته شده است و به ما در پرورش کودکان سالم و سازنده و بزرگسالان مشارکت‌جو در آینده، یاری می‌رساند. برای کامیابی کودکان در طول زندگی ما باید شادی و موفقیت امروز آنهاو نیز مهارت‌های مورد نیازشان برای پیش بردن جهان فردا که هرروز در حال پیچیدگی فزاینده است، درنظر بگیریم.

برخی از موضوعات کتاب:

اثرات استرس و روش پرورش تاب‌آوری

شجاعتی که باعث عمل و اقدام می‌گردد

ایجاد شایستگی و اعتمادبنفس

اهمیت ارتباط، منش، و مشارکت در امور

روش مقابله با مشکلات و مراقبت از خود

افزایش حس کنترل و استقلال در کودکان

مطالب مرتبط