روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هشیاری

ویراست هشتم

روان شناسی شناختی نوین به مطالعه علمی مولفه‌های شناخت می‌پردازد. از دیرباز بررسی جامع و دقیق شناخت مورد توجه بوده است.  لیکن به دلیل رشد نایافتگی ابزارها و روش‌های مورد استفاده، بررسی دقیق “شناخت” به خوبی انجام نمی‌شد. از دهه شصت قرن بیستم به بعد به کمک روش‌های علمی جدید بررسی  دقیق مضامین شناختی همچون توجه، هشیاری، ادراک، حافظه، زبان و تفکر ظهور یافته است.

کتاب حاضر برگردان نیمه دوم کتاب روان‌شناسی شناختی آیزنک و کین از چاپ هشتم است. در جلد نخست با عنوان روان‌شناسی شناختی – حافظه به معرفی شناخت پایه پرداخته شد. جلد نخست به وسیله انتشارات آییژ به چاپ رسیده است. اثر حاضر مفاهیم جدی روان‌شناسی شناختی همچون زبان، استدلال، تفکر و سطوح عالی شناخت همانند قضاوت، حل مسئله، تصمیم‌گیری و … را دربردارد. بخش آخر این اثر با محوریت هیجان و شناخت و هشیاری به مباحث چالشی روان‌شناسی شناختی جدی اشاره دارد.مولفین این اثر از اساتید برجسته جهان امروز هستند. آنها با تلفیق نظریه و پژوهش هر پنج سال به تجدیدنظر محتوای کتاب می‌پردازند. تسلط به آخرین مباحث نظری و یافته‌های پژوهشی اثر حاضر را منحصر به فرد کرده است.