روان‌شناسی فرهنگ

این کتاب تامل برانگیز به کارکردهای اساسی فرهنگ در مواجهه با نیازهای بنیادی روانی، فیزیکی و وجودی می‌پردازد. نویسنده براساس تحقیقات علمی و نظریه‌های مطرح به بررسی شکل‌گیری فرهنگ به عنوان منبع اخلاقیات، عزت نفس، هویت‌یابی و همچنین نیروی محرکه سلطه‌طلبی و تحول می‌پردازد. او در این کتاب مثال‌هایی از عداوت‌ها و خصومت‌ها در گذشته و حال ارائه می‌کند، و بر تاب‌آوری فرهنگ در شرایط سخت و بحرانی و امکان حل و فصل تعارض‌های فرهنگی نیز تاکید می‌کند. دیدگاه‌های جذابی که در این کتاب مطرح شده است کاربردهای فراوانی برای روان‌شناسی، تعلیم و تربیت، روابط بین گروهی، سیاست و سیاست‌گذاری اجتماعی دارند. کتاب روان‌شناسی فرهنگ یک مرجع علمی معتبر است که نگاه عمیقی به وضعیت انسان انداخته است و یقینا برای درمانگران، آموزگاران و متخصصین، دانشجویان فرهنگ، دانشجویان پرستاری و پزشکی، انسان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه‌شناسی، مشاوره و روان‌شناسی می‌تواند جالب توجه باشد.