زبان، فرهنگ و شناخت

مقاله‎های این کتاب با نگاهی میان رشته‌ای و چندرشته‌ای به دنبال نشان دادن این مهم هستند که چگونه با به کارگیری دستاوردهای علوم جدیدی مانند زبان‌شناسی، انسان‎شناسی، جامعه‌شناسی و علوم‌شناختی می‌توانیم رابطه میان زبان، فرهنگ و ذهن را بررسی کنیم. در واقع، فهم رابطه چند جانبه و پیچیده میان این سه مولفه از آنجا اهمیت دارد که تنها از طریق تبیین و توضیح این رابطه است که می‌توان به سازوکار اندیشه و نظام فکری – شناختی مردم یک جامعه دست یافت.