سمپوزیوم توانبخشی شناختی

محور:- هنر توانبخشی در بهبود اختلالات روانپزشکی و نورولوژی   – روش های مبتنی بر ابزار در توانبخشی شناختی

دبیر علمی : دکتر وحید شریعت

تاریخ:۲۹-۲۸ بهمن

برگزاری: برخط – نشانی: https://www.skyroom.online/ch/cognotech/symcogrehab

شرکت برای علاقمندان آزاد است