سمینار دانشجویی علوم شناخت

موضوع: خواب – نوروپلاستیسیتی – فراشناخت – تئوری ذهن – فراشناخت  – زیر نظر: دکتر پیمان ابهریان ( هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی ) – تاریخ: سه شنبه ۲۰ دی ماه