شانزدهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم شناختی منتشر شد

شانزدهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی حاوی اخبار، گزارش ها و تازه های متنوع و جذاب درحوزه های علوم شناختی انتشار یافت .

در این شماره از فصلنامه سی و هشت صفحه ای آموزشی ، علمی و خبری  مغز و شناخت ، مطالبی در خصوص ارتقای سرمایه های شناختی برای مقابله با بحران کرونا ، افزایش دانش شناختی آحاد جامعه ، توسعه سرمایه شناختی کودکان و نوجوانان با آموزش به شیوه شناختی ، جایگاه علوم شناختی در داده کاوی به توان شناختی و دیگر موضوعات مرتبط با دانش علوم شناختی منتشر شده است.

دبیر کارگروه ارتقای توانبخشی این ستاد در مصاحبه با این شماره فصلنامه اعلام کرد: افزایش دانش شناختی آحاد جامعه از سیاست های مهم ستاد توسعه علوم شناختی است و در سال جاری تلاش می شود در حوزه شناختی ، اختلالات کودکان در سطح ملی پیگیری شود.

در این شماره از فصلنامه با انعکاس نقطه نظرات دبیر کارگروه پرورش شناختی ستاد آمده است: توسعه سرمایه شناختی کودکان و نوجوانان با آموزش به شیوه شناختی در اولویت قرار دارد و تاکید شد به هر میزان مهارت های شناختی در دوران کودکی تقویت شود ، جامعه توانمندی شناختی بهتری در بزرگسالی پیدا می کند.

گفت و گو با مدیر اجرایی ستاد توسعه علوم شناختی در باره جایگاه علوم شناختی در داده کاوی از نکات خواندنی در این فصلنامه است و به اعتقاد وی موضوع تاب آوری جامعه بحث کاملا شناختی است که با داده کاوی هوشمند به توان شناختی در شبکه های اجتماعی می توان آن را مورد بررسی قرار داد.

تشریح چالش های علوم شناختی در نشر و ترجمه ، چگونگی حمایت های ستاد از انتشار کتاب در حوزه علوم شناختی ، پایان نامه های علوم شناختی ، تکنولوژی های شناختی از تولید تا صادرات و نیز ترویج علوم شناختی برای کاربرد بیشتر در زندگی و همچنین حمایت از اعتبارهای علمی با هدف توانمند سازی دانشجویان با انجام گفت و گویی هایی با صاحبنظران و دست اندرکاران،  ازمطالب متنوع و جذاب و خواندنی در شماره شانزدهم فصلنامه ستاد توسعه علوم شناختی جای گرفته است.

در تازه ترین فصلنامه مغز و شناخت اخباری از فعالیت ها ، اقدامات در حوزه علوم شناختی و نیز معرفی کتاب به رشته تحریر در آمده و مخاطبان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی به آدرس صفحه انتشارات، قسمت فصلنامه آنها را مطالعه کنند.

فصلنامه علمی ،آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر می شود.