شیوه نامه ارزشیابی مقالات برگرفته از رساله دانشجوی دکتری تخصصی

مقدمه:

این دستورالعمل با توجه آیین نامه آموزشی دوره دکتری (PhD) مصوب شهریور ماه سال  ۱۳۹۹ و در راستای تبیین شرایط کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موسسه آموزش عالی علوم شناختی تدوین و تصویب شده و برای همه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ به بعد لازم الاجراست.

ماده ۱: شرایط مقاله قابل قبول برای دفاع

ارائه نسخه چاپ شده و یا برگه اعلام پذیرش حداقل یک مقاله علمی برگرفته از رساله دکتری تخصصی  دانشحو ، از شرایط لازم جهت بررسی درخواست دانشجو برای دفاع از  رساله دکتری است.

تبصره ۱: گواهی پذیرش مقاله می بایست مورد قبول و تایید معاونت پژوهشی موسسه باشد.

تبصره ۲: درج نام دانشجو بعنوان نویسنده اول آن و نام یک نفر از اعضای گروه راهنمایی رساله ( استاد راهنما  و یا  استاد مشاور) بعنوان نویسنده مسئول در مقاله الزامی است.

تبصره۳: درج وابستگی دانشگاهی دانشجو و استاد راهنما به موسسه در مقاله الزامی است.

ماده ۲: نشریه معتبر

اعتبار و امتیاز نشریه حاوی مقاله چاپ شده یا در نوبت چاپ دانشجو می بایست از طریق یکی از سامانه های زیر بررسی و نتیجه آن توسط شخص دانشجو به معاونت اموزشی – پژوهشی  ارائه شود:

https://journals.msrt.ir/

http://impactfactor.ir/

http://www.journalchecker.ir/

سامانه خیام دانشگاه شهید بهشتی

ماده ۳ : نحوه ارزشیابی مقاله

  • حداکثر به ۳ مقاله علمی بر گرفته از رساله دانشجو امتیاز داده خواهد شد.
  • حداکثر نمره رساله بدون احتساب نمره مقاله ۱۷ است.
  • ارزشیابی مقالات بر بر اساس جدول زیر انجام خواهد گرفت:

 

 

جدول ارزشیابی دستاوردهای پژوهشی برگرفته از رساله

 

بروندادهای پزوهشی

حداکثر نمره

مقاله داخلی

(معتبر وزارت علوم ، تحقیقات فناوری و وزارت بهداشت و درمان پزشکی)

بین المللی

۵/۱

الف

۲۵/۱

ب

۱

ج

۵/۰

د

۲۵/۰

مقاله خارجی

(نمایه JCR)

فهرست عالی

۴

Q1

۳

Q2

۵/۲

Q3

۲

Q4

۱

مقاله خارجی

(نمایه SJR)

Q1

۲۵/۲

Q2

۷۵/۱

Q3

۲۵/۱

Q4

۷۵/۰

اختراع

ملی

مجموع نمره ی قابل دریافت از این موارد حداکثر ۵/۱

بین المللی

طرح ملی