فرآیند تصویب پیشنهاده (پروپوزال)

دانشجویان دکتری برای تصویب پیشنهاده بایستی اقدامات زیر را انجام دهند:

   ۱. ارسال فرم موضوع (عنوان، خلاصه‌ای از طرح و اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی) به کارشناس گروه

   ۲. تکمیل فرآیند درخواست تصویب پیشنهاده (بعد از تصویب فرم موضوع در گروه )

   ۳. تحویل فرم درخواست تصویب طرح و پیشنهاده امضا شده توسط اساتید راهنما و مشاور به کارشناس گروه

   ۴. دریافت مجوز دفاع از کمیته تخصصی

   ۵. دریافت گواهی همانندجو از سامانه ایرانداک

   ۶. هماهنگی با گروه پژوهش، اساتید و داوران برای تاریخ پیشنهادی جلسه دفاع از پیشنهاده

   ۷. شرکت در جلسه و دفاع از پیشنهاده

   ۸. ثبت پیشنهاده در سامانه ایرانداک ( بعد از انجام اصلاحات و تایید موسسه )

توجه! حداقل زمان لازم جهت برگزاری جلسه دفاع بعد از دریافت مجوز شورای آموزش و پژوهشی، یک ماه است.

نکات:
الف. فرم موضوع برای بررسی موضوع رساله (از جهت شناختی بودن، نوآوری و کاربردی بودن و غیره) مورد بررسی گروه قرار می‌گیرد.
ب. فرم درخواست دفاع پیشنهاده باید به تایید استاد راهنما، گروه، آموزش، شورای اساتید رسیده باشد.