فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی بهبود مهارت های شناختی یادگیرندگان در محیط های یادگیری دوره پسا کرونا

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با همکاری مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور از طرح های پژوهشی با موضوع “بهبود مهارت های شناختی یادگیرندگان در محیط های یادگیری دوره پساکرونا” حمایت می کند.

طرح ‌ها و پیشنهادهای پژوهشی درحول چهار محور ۱- “توسعه برنامه­ هایی برای ارتقاء توانایی حرفه­ای آموزشگران جهت پرورش مهارت­های شناختی”، ۲- “توسعه برنامه­ هایی برای ارتقاء مهارت­های شناختیِ آموزشگران”، ۳- “توسعه مهارت­های شناختی یادگیرندگان از طریق درهم تنیدن تجارب یادگیری در برنامه درسی” و  ۴- “توسعه برنامه­ هایی برای ارتقاء قابلیت­های شناختی یادگیرندگان (مستقل از برنامه درسی)” مورد پذیرش قرار می گیرند.

از محققان واجد شرایط دعوت شده است  برگه پیشنهاد  طرح را دریافت و بر اساس راهنمای ثبت نام، طرح مربوطه را تکمیل کرده و در بازه زمانی ۱۰/۲۰/‏۱۴۰۱ لغایت ۲۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱ (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سامانه صندوق به نشانی www.rtms.insf.org  بارگذاری نمایند.