فرصت دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه برای دفاع از رساله / پایان نامه

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی دارای شرایط  فقط تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند از رساله یا پایان نامه خود دفاع کنند.

دانشجویان متقاضی واجد شرایط ضروری است درخواست دفاع از پایان نامه / رساله  خود را تا  پایان روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سامانه آموزشی موسسه ثبت و  مدارک لازم (مندرج در بخش راهنما درخواست دفاع) را بارگذاری نمایند.

به درخواست های دریافتی پس از ۵ شهریور ماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/ رساله

در سامانه آموزشی و مظابق با راهنمای مندرج به گزینه ۱- “تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” ، ۳- “دفاع پایان نامه”  مراجعه شود.

تذکر:

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موسسه می بایست قبل از ثبت درخواست دفاع از رساله نسبت به بارگذاری مقالات مستخرج از رساله  و نیز ثبت درخواست پیش دفاع  اقدام نمایند.

بارگذاری مقالات در سامانه آموزشی موسسه از طریق ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی”، ۲- گزینه “گردش ثبت مقالات مستخرج” امکان پذیر است.

برای ثبت درخواست پیش دفاع در سامانه آموزشی از طریق ۱- “تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” ، ۳- “پیش دفاع پایان نامه” اقدام شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه نیز در صورت داشتن مقالات مستخرج از پایان نامه می توانند از طریق سامانه آموزشی ، ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی”، و  ۲- “گردش ثبت مقالات مستخرج ”  نسبت به بارگذاری مقالات خود اقدام نمایند.