فرصت دفاع از رساله / پایان نامه

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی دارای شرایط دفاع از رساله/ پایان نامه خود در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۲ فرصت دفاع دارند.

دانشجویان متقاضی واجد شرایط می بایست درخواست دفاع از پایان نامه / رساله  خود را تا پایان روز جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ در سامانه آموزشی موسسه ثبت و  مدارک لازم (مندرج در بخش راهنما درخواست دفاع) را بارگذاری کنند. فرصت ثبت درخواست تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود.

دانشجویان متقاضی پس از بارگذاری درخواست و مدارک می بایست حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه پیگیری های لازم را جهت اخذ تاییدیه های مکتوب استاد راهنما، مدیر گروه، کارشناس آموزش و ارسال آنها به کارشناس پژوهشی برای هماهنگی زمان  برگزاری جلسه دفاع انجام دهند.

 

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/ رساله

 

جهت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله در سامانه آموزشی به گزینه ۱- “تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” ، ۳- “دفاع پایان نامه”  مراجعه شود.

تذکر:

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موسسه باید  قبل از ثبت درخواست دفاع از رساله نسبت به بارگذاری مقالات مستخرج از رساله جهت ارزیابی و تایید توسط استاد راهنما و مدیر گروه،  اقدام نمایند.

بارگذاری مقالات در سامانه آموزشی موسسه از طریق ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی”، ۲- گزینه “گردش ثبت مقالات مستخرج” امکان پذیر است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه نیز در صورت داشتن مقالات مستخرج از پایان نامه می توانند از همین نسبت به بارگذاری مقالات خود اقدام نمایند.