فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان

این فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان به عنوان نخستین فرهنگ توصیفی تخصصی برای رشته گفتار درمانی در ایران با همه تلاش‌هایی که از سوی همکاران آن انجام شده است از نظر کمی و کیفی از کاستی‌ها بی‌نصیب نیست، ولی می‌تواند سنگ بنای آغازی باشد برای تدوین فرهنگ‌های تخصصی جامع در آینده. هدف اصلی از تدوین فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان آماده کردن یکی از ابزارهای لازم برای پژوهش و آسان سازی دسترسی به منابع اصلی خارجی برای گفتار درمانگران و دانشجویان رشته گفتاردرمانی و علوم مرتبط است تا به کمک آن هم بتوانند از منابع انگلیسی تخصصی با سهولت و دقت بیشتر استفاده کنند و هم با حوزه‌های مفهومی اصطلاح‌های اصلی مباحث حوزه‌های مختلف علمی رشته گفتار درمانی در فعالیت‌های بالینی ارزیابی، تشخیصی و درمانی رشته خود آشنا شده و با آگاهی بیشترآنها را به کار بگیرند.

مطالب مرتبط