فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۳ و ۴

 

این جلد از کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال به مفاهیم و مکانیسم های سلولی می‌پردازد. به نظر می‌رسد سلول کوچک ترین واحد عملکردی بدن باشد، زیرا تقریبا تمام عملکردهای خرد بدن به واسطه سلول انجام می‌شود و توسط بافت و اندام جامعیت می‌یابد تا از طریق دستگاه به شکل یک یا چند عملکرد هماهنگ ظهور پیدا کنند. بنابراین، این فصل ارزش علمی بالایی دارد. چون بخش های دیگر کتاب عملا در مورد جامعیت بافتی و اندامی صحبت خواهد کرد. لذا، زمینه های مطالعاتی یا رشته های متنوع مطالعاتی در زمینه سلول بسیار بیشتر از سایر سطوح عملکردی است.

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.