فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۶ و ۷ و ۸ و ۱۵

 

آنچه در پیش رو دارید ترجمه بخش سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون، تنفس، فیزیولوژی هوانوردی، فضا و غواصی در اعماق دریا، فیزیولوژی ورزش است. دو بخش تنفس و خون در فضانوردی و ورزش ارتباط زیادی با هم دارند. زیرا در ورزش و هوانوردی در درجه اول تنفس و به دنبال آن خون تحت تاثیر قرار می‌گیرد. خون با رساندن اکسیژن و غذا بافت های بدن و ترمیم آنها، شرایط را برای زندگی سلول ها فراهم می‌سازد. ارتباط پیچیده و تنگاتنگی بین این دو دستگاه و کارآمدی آن در ورزش و فضانوردی و غواصی وجود دارد.

 

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.