فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۹ و ۱۰ و ۱۱

 

آنچه در پیش رو دارید ترجمه بخش اعصاب ویرایش چهاردهم کتاب جامع فیزیولوژی گایتون است. دستگاه عصبی یکی از پیچیده ترین اندام های بدن است. معیار صدور برگ فوق مرگ مغزی است. یعنی اگر همه اندام ها مرده باشندو مغز زنده باشد، فرد زنده است. اما اگر تمام اندام ها زنده باشند و دستگاه عصبی مرده باشد، فرد نیز مرده است. بنابراین تقریبا تنها دستگاه بدن است که چند رشته تحصیلی از مطالعه و شناخت آن خارج شده است، مانند علوم اعصاب، علوم شناختی، درد، اعتیاد. دستگاه عصبی از دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع همراه با حواس ویژه)، دستگاه عصبی محیطی (حسی و حرکتی)، دستگاه عصبی اتونوم (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) و دستگاه عصبی انتریک (میانتریک و زیرمخاطی). هریک از این اندام ها مثل مغز خودشان از پردازشگرهای هیجان و شناخت تشکیل شده است که هرکدام برای خودشان حوزه تخصصی مجزایی هستند.

 

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.