فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۱ و ۲

 

بی شک پرداختن به شناخت بدن یکی از اساسی ترین دانش بشری است. علم فیزیولوژی در کنار پاتولوژی و فارماکولوژی به عنوان کانون جوشان تولید علم در علوم پزشکی جایگاه خاصی دارد. دانشجویان پزشکی و علوم زیستی با تسلط بیشتر به این دانش، مراحل درمان و مدارج پیشرفت را با سهولت و با موفقیت طی و گره از بیماران باز خواهند کرد که هیچ ثوابی بالاتر از این و هیچ نام نیکی که به قول سعدی کبیر حاصل زندگی هست به پای این دو نمی رسد. بنابراین با اراده محکم و خلل ناپذیر همانند کشورهای توسعه یافته به تعلیم و تعلم علوم پزشکی به ویژه فیزیولوژی ادامه خواهیم داد.

 

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط