فیلم از جلسات سمینار علوم اعصاب شناختی

نسخه ضبط شده از سمینار علوم اعصاب شناختی برای علاقمندان در صفحه تلگرام موسسه آموزش عالی علوم شناختی به نشانی https://t.me/icssir  قابل دسترسی است.

سمینار علوم اعصاب شناختی روز جمعه اول بهمن به مدت ۵ ساعت با بحث و تبادل نظر استادان و دانشجویان پیرامون موضوعات گوناگون در حوزه علوم اعصاب شناختی برگزار شد.

مفاهیم پایه ای از قبیل نقش نوروترانسمیتر ها در مغز تا سطوح بالای شناختی نظیر آگاهی و تصمیم گیری، نقش قشر مغز در تصمیم گیری، اهداف و کنش ها، شناخت اجتماعی، و احساسات و مفهوم آگاهی درعلوم شناختی از محورهای اصلی این سمینار بود.