فیلم نشست های سمپوزیوم کاربرد هوش مصنوعی در علوم شناختی

نسخه ضبط شده از جلسات و سخنرانی های ارائه شده سمپوزیوم کاربرد هوش مصنوعی در علوم شناختی در صفحه  آپارات همایش ها و سمپوزیوم های موسسه آموزش عالی علوم شناختی ارائه شده است.

برای دسترسی به نشانی https://www.aparat.com/ICCSIR مراجعه شود.

سمپوزیوم  کاربرد هوش مصنوعی در علوم شناختی در تاریخ یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.