مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسی

پردازش سیگنال گفتار به یکی از زمینه‌های فعال پژوهشی و کاربردی در نیم قرن اخیر تبدیل شده است. از حوزه‌های کاربردی نمونه سیستم‌های پردازش گفتار می‌توان به کد کردن گفتار، بازشناسی خودکار گفتار، تصدیق/ تعیین هویت گوینده، بازشناسی خودکار حالت احساسی گوینده و تشخیص خودکار نوع زبان اشاره کرد. در این کتاب، مبانی پردازش رقمی سیگنال گفتار و کاربردهای بازشناسی مذکور در قالب ۱۰ فصل مرور شده است. در این راستا، ضمن ارجاع به ۱۱۰ منبع معتبر جهانی مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ میلادی به بعد، فعالیت‌های نمونه پژوهشی و توسعه‌ای انجام شده در سه دهه اخیر در کشور نیز مرور شده‌اند. همچنین پژوهش‌های انجام شده توسط مولف و همکاران در دو دهه اخیر در زمینه پردازش هوشمند سیگنال گفتار به کمک الگوریتم‌های هوش محاسباتی در زمینه‌های کاربردی مورد بحث با ذکر حدود ۳۰ مرجع مطرح شده‌اند.

مطالب مرتبط