معلم راهنما

هسته مرکزی و نقش محوری در مدارس دینی نوین، نوعی تاثیرگذاری پایدار تربیتی است که از راه مربیگری (و نه معلمی صرف) حاصل می‌شود. این وظیفه حساس را معلم راهنما به عهده دارد. معلمان راهنما در مدرسه، بر اسب حکم‌رانی سوار نیستند؛ بلکه در پیاده راه رفتن و مصاحبت با دانش‌آموزان و در همکاری صمیمانه با سایر معلمان و کارکنان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی منابع انسانی حاضر در مدرسه را کشف و آشکار می‌کنند.

آنان با تمرکز بر روند تغییرات وضعیت درسی و تربیتی یک یک دانش‌آموزان، همه‌جانبه گری در ارزیابی‌ها، انعطاف پذیری در فراز و نشیب روابط، تعهد نسبت به ادای وظیفه الهی، صبوری در پیمودن مراحل تدریجی تربیت، خوش‌بینی و امید به فضل خدا در راهنمایی بندگانش به سوی کمال …. این نقش را ایفا می‌کنند.

مطالب مرتبط