معماری عصب محور

علوم اعصاب شناختی به نحوه کارکرد سیستم شناختی انسان از جهان پیرامون خود پرداخته و یافته‌های خود را بر پایه نگاشت مغز و سیستم عصبی انسان بسط و توسعه می‌دهد. معماری عصب محور شاخه جدیدی از این علوم است که معماری و فضاهای شهری را بواسطه چگونگی اثرگذاری‌اش بر روی مغز و محرک‌های آن در خصوص محیط مورد مطالعه قرار می‌دهد. این کتاب با مطرح کردن گونه‌های فضا، ریتم‌های شبانه‌روزی، هوشیاری گیاهان و علوم اعصاب بینایی، ذهن انسان و چگونگی تاثیر آن در فضاهای معماری سعی در تبیین علوم اعصاب شناختی و میزان ارتباط آن با معماری می‌نماید.

مطالب مرتبط