ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی

خوب یا بد؟ درست یا غلط؟ خدمت یا خیانت؟ ما چگونه اینها را باز می‌شناسیم و چگونه درباره رفتار دیگران داوری می‌کنیم؟ اخلاق کاربردی، قواعد و قوانینی در اختیار ما می‌گذارد که به کمک آنها می‌توانیم این‌گونه داوری‌ها را انجام دهیم. درسا است که در بیشتر موارد نمی‌توانیم پاسخ قطعی و روشنی به پرسش‌های بالا بدهیم و این مسئله می‌تواند هم امیدوارکننده باشد، هم ناامیدکننده؛ اما طرح مباحث اخلاق روان‌شناسی در سالیان اخیر توانسته است چشم‌اندازهای نوینی را پیش‌روی اخلاق و روان‌شناسی بگشاید.

در این کتاب کوشیده است زمینه‌ای را برای مخاطبانش فراهم آورد تا آنها بتوانند خود را در موقعیت داوری و قضاوت قرار دهند و نظر خود را درباره مسئله‌ای اخلاقی در حوزه روان‌شناسی ابراز کنند. پنج عرصه در این کتاب از حیث اخلاق روان‌شناسی بررسی شده است: ملاحظات مهم اخلاقی، دستورالعمل‌های اخلاقی در حوزه روان‌شناسی، پژوهش‌های حساسیت برانگیز از منظر اجتماعی، اخلاق در روان‌شناسی کاربردی و نیز استفاده از حیوانات در پژوهش‌های علمی. نویسندگان این کتاب، فیلیپ بانیارد استاد روان‌شناسی دانشگاه ناتینگهام و کارا فلانگان استاد بین‌رشته‌ای روان‌شناسی، اخلاق و روش تحقیق است. مطالعه این کتاب به دانشجویان و دانش‌آموختگان روان‌شناسی، اخلاق، فلسفه و جامعه‌شناسی توصیه می‌شود.