مهارت‌های جذب دانش‌آموزان و تاثیرگذاری بر آن‌ها

«واو» عاطفه در همراه کردن ساختاری و عملکردی دو بخش «آموزش» و «پرورش» عمومی کشور ما، چنان که باید خوب عمل نکرده است و به همین جهت در مدارس نوعا با معلمانی مواجه هستیم که خود را صرفا متعهد به «آموزش» در کلاس درس می‌دانند و در دیگر سو متولیان «پرورش» را می‌بینیم که در این میدان وسیع، خود را تنها و بی‌یاور می‌یابند. در مدارس دینی، «معلمان راهنما» دوگانه «آموزش» و «پرورش» را در سطح مدرسه همراه و هم‌داستان کرده‌اند. معلمان راهنما بسان مربی با دانش‌آموزان دوره خود زندگی می‌کنند، عضوی از خانواده آن‌ها می‌شوند و در کنار خانواده، فرصت‌هایی را برای رشد و بالندگی هر دانش‌آموز فراهم می‌کنند که خانواده به تنهایی نمی‌توانست. دانش تجربی معلمان راهنما محصول اقدام، تامل، بازخوانی و تکرار بهبودیافته فرآیندهایی است که برای شناختن بهتر دانش‌آموزان، مداخلات مبتنی بر جذب و نفوذ و کشف و حل مسائل تربیتی مدرسه به کار گرفته شده است. کتاب حاضر نمونه‌ای از بازخوانی و تامل در تجربه‌های معلمان راهنما از زندگی با دانش‌آموزان است و یافته‌های حاصل از این تاملات دستمایه‌ای برای نظریه پردازی‌های بعدی، آزمودن نظریه‌های موجود در تطبیق با موارد ارائه شده و طراحی برنامه‌های اقدام عملی برای مداخلات تربیتی است.

مطالب مرتبط