مهلت ثبت درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان

مهلت ثبت درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نیمسال دوم  سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ امکان پذیر است. آن تعداد از دانشجویان متقاضی موسسه که واجد شرایط دریافت وام شهریه هستند می توانند از طریق سامانه جدید  https://refah.swf.ir درخواست خود را ثبت نمایند.